Χρηματοδότηση και Έργα του ΕΣΠΑ 2019-2023 στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Επιδόσεις της Περιφέρειας.